UAB Penki kontinentai
    MEDIA.5ci     ONLINE.5ci     NEWS.LT     SEARCH.LT     PRESS.LT     5CI.LT     Kamera  
 English ENGLISH
  "CeBIT" parodos istorija
 
  M?s¸ partneriai parodoje
 
  Parodos planas
 
  Mes pristatome

 UAB "Penki kontinentai"
 "CeBIT" parodoje:

Parodos CeBIT 2003 nuotraukos
 1   

Video VIDEO

  -  CeBIT' 2002Video56 128 
  -  CeBIT' 2001Video 56 128
  -  CeBIT' 2000   Flash
  -  CeBIT' 99Video 56 128
  -  CeBIT' 98
  -  CeBIT' 96Video 56 128

PENKI.LT

  -   2005 m.    Russian    English
  -   2004 m.    Russian    English
  -   2003 m.    Russian    English
  -   2002 m.    Russian    English
  -   2001 m.    Russian    English
  -   2000 m.    Russian    English
  -   1999 m.    Russian    English
  -   1998 m.

„CeBIT 2004“

„Penki¸ kontinent¸“ ?moni¸ grup? prisistato parodoje „CeBIT 2004“


Kvie?iame ? „CeBIT 2004“!

Did?iausia informacini¸ technologij¸ paroda pasaulyje „CeBIT 2004“ Hanoveryje vyksta 2004 m. kovo 18-24 d.

?vertinkime moderniausi¸ technologij¸ gali? kartu!

UAB "Penkis kontinentus" rasite 018 sal?je, stendo Nr.C15


UAB „Penki kontinentai“ pasiek? u?sibr??t? tiksl? CEBIT 2007 parodoje

Kovo 15–21 dienomis Hanoveryje (Vokietija) vykusioje did?iausioje Europos informacini¸ technologij¸, telekomunikacij¸ ir programin?s ?rangos parodoje „CeBIT 2007“ Lietuvai atstovavo ?moni¸ grup? „Penki kontinentai“. UAB „Penki¸ kontinent¸“ bankin?s technologijos (BS/2), UAB „Penki¸ kontinent¸ komunikacij¸ centras“ ir UAB „Ashburn International“ parodoje lankytojams pristat? naujausius grup?s ?moni¸ technologinius pasiekimus ir produktus. „Penki¸ kontinent¸“ grup?, viena i? nedaugelio Lietuvos IT sektoriaus ?moni¸, s?kmingai dirban?i¸ globalin?se rinkose, „CeBIT“ parodoje dalyvauja kasmet nuo 1996 met¸.

UAB „Penki¸ kontinent¸“ bankin?s technologijos (BS/2), vystanti versl? 58 pasaulio valstyb?se, „CeBIT 2007“ parodoje pasira?? sutart? su „CMS Computers“ ?mone d?l bankomat¸ vaizdo apsaugos sistemos „ATMeye“ pardavimo Indijos rinkai. Bendras „ATMeye“ pardavimo skai?ius Indijos ?monei „CMS Computers“ nuo bendradarbiavimo su ?ia ?mone prad?ios jau siekia 1630 vienet¸, daugiau nei pus? j¸ ?sigyta per k? tik ?vykusi? parod?.

Pirm?j? parodos dien? ?vyko susitikimas su ?ymiausios bankin?s ?rangos gamintojos „Wincor Nixdorf“ viceprezidentu Reinhartu Raben?teinu (Reinhard Rabenstein). 1,5 valandos trukusios diskusijos metu buvo numatytos b?simo bendradarbiavimo gair?s, susitarta diskusij? prat¿sti Vilniuje.

„Penki¸ kontinent¸“ grup?s stende apsilank? „Wincor Nixdorf“ prezidentas Ekardas Heidlofas (Eckard Heidloff). Garbingas sve?ias ?teik? pad?kos ra?t? sidabrin?s „Wincor Nixdorf“ partner?s vard? pelniusiai BS/2. E. Heidlofas ?d?miai ap?i?r?jo visas lietuvi¸ pristatomas naujoves ir jau ?inom? produkcij?. Buvo aptarti ateities planai.

Su pristatomais produktais susipa?ino ir parodoje apsilankiusi Lietuvos delegacija. Susisiekimo ministras Algirdas Butkevi?ius ypating? susidom?jim? parod? demonstruojamam „Penki¸ kontinent¸ komunikacij¸ centro“ skaitmenin?s televizijos projektui, papildytam tokiais originaliais pasi?lymais, kaip „Penki TV on Desktop“ (Penki TV darbalaukyje). Be skaitmenin?s TV, ministras susipa?ino ir su auk?tos rai?kos televizija HDTV (angl. High Definition TV), vis labiau plintan?ia IP telefonija (Lietuvoje ?inoma kaip „SkyTel“).
„Penki¸ kontinent¸“ ?moni¸ grup? dirba Europos, Azijos, ?iaur?s Amerikos, Australijos, Afrikos IT rinkose, Lietuvoje ir u?sienyje teikia bankini¸ technologij¸, mok?jimo ir lojalumo korteli¸ sistem¸ diegimo, ?viesolaidinio tinklo SKYNET (taip pat skaitmenin?s televizijos, IP telefonijos) ir kit¸ informacini¸ technologij¸ paslaug¸. „Penki¸ kontinent¸“ ?moni¸ grup¿ sudaro UAB „Penki¸ kontinent¸“ bankin?s technologijos, UAB „Penki¸ kontinent¸ komunikacij¸ centras", UAB "Penki kontinentai", UAB "Ashburn International" ir kt. ?mon?s. "Penki¸ kontinent¸" grup?s apyvarta 2006 m. sudar? 305 mln. Lt. Grup?s ?mon?se dirba 250 darbuotoj¸.

Daugiau informacijos apie ?mon?s veikl? bei produktus galima rasti tinklapyje www.5ci.lt . Papildoma informacija ?iniasklaidai:
Ramona Smaidrien?
Marketingo ir reklamos skyriaus vadov?
UAB „Penki kontinentai“
Tel. +370 5 266 4513
Mob. +370 620 21165
ramona.smaidrien?@5ci.lt
http://www.penki.lt
http://www.5ci.lt2007.03.15 Skaitmenin? televizija ant darbalaukio – TOD (Television on Desktop) – atkeliauja ? Lietuv?

2007.03.23 UAB „Penki kontinentai“ pasiek? u?sibr??t? tiksl? CEBIT 2007 parodoje

2007.04.03 „Ashburn International“ savo produkcij? pristato atsinaujinusioje interneto svetain?je

2007.03.14 „Penki kontinentai“ parodoje CEBIT 2007 pristato globalin?ms rinkoms sukurtus produktus2005.05.02 BS/2 sulauk? sve?i¸ i? „Latvijas Krajbanka“ (su VIDEO)
2005 met¸ gegu??s 2-3 dienomis antrin?je „Penki¸ kontinent¸“ ?mon?je „Penki¸ kontinent¸ bankin?s technologijos“ vie?i atstovai i? Latvijos banko „Latvijas Krajbanka“.

2005.04.27 „Penki¸ kontinent¸ bankin?s technologijos“ spar?iai ver?iasi ? priek? (su VIDEO)
Vokietijos ?mon? „Wincor Nixdorf“ bei strateginai regioniniai ?ios kompanijos partneriai „Penki¸ kontinent¸ bankin?s technologijos“ (BS/2) ir „Softmaster“ s?kmingai baig? 40-ties ProCash-xe serijos bankomat¸ pristatymo projekt? did?iausiam Gruzijos bankui.

2005.04.15 S?kmingas Latvijos bank¸ modernizavimo maratonas t¿siasi (su VIDEO)
Did?iausi kaimynin?s ?alies bankai pasitiki ir vertina UAB „Penki¸ kontinent¸ bankin?s technologijos“ darbo partneryst¿.

2005.03.18 I? „CeBIT 2005“ sugr??us (VIDEO)
Jau devintus metus i? eil?s parodoje „CeBIT 2005“ dalyvavo ir „Penki¸ kontinent¸“ ?moni¸ grup?. Naujausi BS/2 sprendimai neliko nepasteb?ti partneri¸ ir klient¸ i? ?vairiausi¸ Europos, Azijos bei Afrikos ?ali¸.


Mes pristatome
Naujas savitarnos skyrius
"Europa" centro Lojalumo korte
Bankin?s technologijos
Veiklos kryptys ir vizija
M?s¸ klientai
- Europa
- Azija
- Afrika
El. verslo sprendimai
- "I-manager"
- "Trade Manager"
- "Bill manager"
- "Payments manager"
- Resource Manager www.ic.lt
- VAM
- "ShowCase"
- Media.search.lt
- PDS
- WAP sprendimai
U?sakomieji interneto projekta
Telekomunikacij¸ ir informacij
- security.5ci.lt
- ZyXEL Co.
- Aladdin Knowledge Systems Ltd
- IP telefonija
- Bull
- Ingenico
Informaciniai interneto projek
- Ambasada.LT
- Paie?kos sistema
- Naujien¸ agent?ra
- Elektroninis dienra?tis
- Spaudos pasaulis
- "Ratai"
- Elektronin? komercija
- Tinklalapi¸ vartotoj¸ apskaito
- Paslaug¸ apmok?jimo sistema
- Informacinis centras
- Lankomumo statistikos sistema
- Vaik¸ dar?elis internete
- Elektronin? „Skynet film studi
- Interneto paslaug¸ tiek?jas
Pramoginiai interneto projekta
- ?achmatai internete
- Chat.LT
- Loginiai ?aidimai
- Nuotraukos