UAB Penki kontinentai
    MEDIA.5ci     ONLINE.5ci     NEWS.LT     SEARCH.LT     PRESS.LT     5CI.LT     Kamera  
 English ENGLISH
  "CeBIT" parodos istorija
 
  M?s¸ partneriai parodoje
 
  Parodos planas
 
  Mes pristatome

 UAB "Penki kontinentai"
 "CeBIT" parodoje:

Parodos CeBIT 2003 nuotraukos
 1   

Video VIDEO

  -  CeBIT' 2002Video56 128 
  -  CeBIT' 2001Video 56 128
  -  CeBIT' 2000   Flash
  -  CeBIT' 99Video 56 128
  -  CeBIT' 98
  -  CeBIT' 96Video 56 128

PENKI.LT

  -   2005 m.    Russian    English
  -   2004 m.    Russian    English
  -   2003 m.    Russian    English
  -   2002 m.    Russian    English
  -   2001 m.    Russian    English
  -   2000 m.    Russian    English
  -   1999 m.    Russian    English
  -   1998 m.

„CeBIT 2004“

„Penki¸ kontinent¸“ ?moni¸ grup? prisistato parodoje „CeBIT 2004“


Kvie?iame ? „CeBIT 2004“!

Did?iausia informacini¸ technologij¸ paroda pasaulyje „CeBIT 2004“ Hanoveryje vyksta 2004 m. kovo 18-24 d.

?vertinkime moderniausi¸ technologij¸ gali? kartu!

UAB "Penkis kontinentus" rasite 018 sal?je, stendo Nr.C15


2007.03.15 Skaitmenin? televizija ant darbalaukio – TOD (Television on Desktop) – atkeliauja ? Lietuv?

2007.03.23 UAB „Penki kontinentai“ pasiek? u?sibr??t? tiksl? CEBIT 2007 parodoje

2007.04.03 „Ashburn International“ savo produkcij? pristato atsinaujinusioje interneto svetain?je

2007.03.14 „Penki kontinentai“ parodoje CEBIT 2007 pristato globalin?ms rinkoms sukurtus produktus„Penki¸ kontinent¸ bankin?s technologijos“ spar?iai ver?iasi ? priek? (su VIDEO)

BS/2 – pasaulin?s informacini¸ technologij¸ ir telekomunikacij¸ (ITT) parodos „CeBIT 2005“ dalyvis (VIDEO)Dalyki?kas bendradarbiavimas u?tikrina s?km¿ (VIDEO)


„CeBIT 2005“: ?iuolaikin?s technologijos – kiekvienam (VIDEO)


Lietuvos ?mon?s atranda naujas verslo ni?as u?sienyje (VIDEO)


Videoreporta?as i? ATMIA konferencijos Vilniuje
Vokietijos ?mon? „Wincor Nixdorf“ bei strateginai regioniniai ?ios kompanijos partneriai „Penki¸ kontinent¸ bankin?s technologijos“ (BS/2) ir „Softmaster“ s?kmingai baig? 40-ties ProCash-xe serijos bankomat¸ pristatymo projekt? did?iausiam Gruzijos bankui. Dauguma i? ?i¸ bankomat¸ multifunkcional?s; visi jie apr?pinti vaizdo apsaugos sistema „ATMeye“.Gruzijos bankas pasirinko kompanij? „Wincor Nixdorf“ d?l jos finansin?s programos lankstumo, lanks?ios kain¸ politikos ir ypatingai d?l technin?s prie?i?ros galimyb?s. ?gyvendinant projekt?, Gruzijos bankas ?sigijo daugiau nei 40 „Wincor Nixdorf“ bankomat¸, taip pat pakeisti 22 „Bull“ bankomatai, ?iuo metu esantys banke. D?l ?ios s?kmingos sutarties Gruzijoje padaug?s 123 bankomat¸.


Gruzijos bankas ?kurtas 1994 metais ir yra vienas i? dviej¸ stambiausi¸ Gruzijos bank¸. ?iuo met¸ bankas turi 10 regionini¸ filial¸, kuriuose dirba apie 900 darbuotoj¸.
*****

Vasario ir kovo m?nesiais buvo jau?iamas did?jantis susidom?jimas „ATMeye“ vaizdo apsaugos sistema. Nuo vasario vidurio buvo pastebimas did?jantis klient¸ antpl?dis, informacijos apie ?? produkt? poreikis, da?nai i?augdav¿s ? nauj¸ verslo sandori¸ sudarym?. Ypatingai svarbu pa?ym?ti, kad taip akivaizd?iai padid?jus? susidom?jim? „ATMeye“ nul?m? BS/2 dalyvavimas tarptautin?je parodoje „CeBit 2005“. Ypatingai didelis ?moni¸ skai?ius, aplank¿s „Penki¸ kontinent¸ bankini¸ technologij¸“ stend? parodos metu, leido pla?iai pristatyti kompanijos veikl?, tad susidom?jimas bendrov?s produktais bei paslaugomis akivaizd?iai atsispind?jo ir po jos. I?skirtinis dom?jimasis produktu da?nai b?davo grind?iamas noru i?bandyti „ATMeye“ vaizdo apsaugos sistem?, ie?koma i?samesni¸ konsultacij¸ bei ?sigyjama prezentacin? versija.


Tikimasi, kad b?tent ?is sektorius gali atverti kelius ateities verslo ry?iams. Siekiant ?siskverbti ? naujas rinkas, ?sitvirtinti senosiose bei pritraukti nauj¸ vartotoj¸ d?mes? buvo vykdoma aktyvi reklamin? kompanija. Ypating? viet? ?io produkto pl?trai skyr? ir Projekt¸ skyrius. Per ?? laikotarp? buvo deramasi su kompanijomis i? Lotyn¸ Amerikos, JAV, Vokietijos, Indonezijos bei kit¸ ?ali¸ stengiantis atrasti nauj¸ verslo ry?i¸, galin?ius pereiti ? nauding? partneryst¿. Po s?kming¸ ankstesni¸ projekt¸ buvo u?megzti nauji bendradarbiavimo ry?iai su Kroatijos, Olandijos bei Saudo Arabijos kompanijomis ir tai jau sp?jo duoti rezultat¸.


ATMeye
ATMeye

„ATMeye“ projektas s?kmingai buvo pl?tojamas ir techniniu aspektu. BS/2 technin?s prie?i?ros skyrius aktyviai sprend? program¸ atnaujinimo bei diegimo problemas ?ri Lankoje, Piet¸ Afrikoje bei Filipinuose. Daug j?g¸ buvo skirta pa?ios „ATMeye“ vaizdo apsaugos sistemos pl?trai i?skirtinai tobulinant „ATMeye“ sistemos pritaikym? prie ?vairi¸ gamintoj¸ ?rangos. Tuo tikslu bendromis pastangomis buvo pl?tojamas projektas Piet¸ Afrikoje pasitelkiant FUJITSU ?rang? bei vietinius specialistus.


Manoma, kad ateityje dom?jimasis „ATMeye“ vaizdo apsaugos sistema nekis, o aktyvi ir sutelkta BS/2 veikla, produkto reklama bei ?iuo metu vykdomos derybos leis sudaryti dar ne vien? svarb¸ sandor?.


*****

„Penki¸ kontinent¸“ grup?s nar? BS/4 (Rusija) Maskvos bankui „RоsEvrobank“ (Maskva) pardav? programin?s ?rangos „Journal Printer Backup Mode“. Tai pirmas stambus ?mon?s sand?ris. Programin?s ?ranga „Journal Printer Backup Mode“ naudojama spausdinti BS/2 partner?s „Wincor Nixdorf“ bankomatuose saugomus elektroninius ?urnalus.


Savo veikl? prad?jusi 2004 metais, BS/4 sub?r? nema?ai profesional¸, kurie turi didel¿ darbo patirt? banko savitarnos sistem¸ ir jai pritaikytos programin?s ?rangos rinkoje. Pagrindin? bendrov?s veiklos kryptis – specializuotos bankin?s programin?s ?rangos sprendim¸ k?rimas ir diegimas, kuriais galima maksimaliai padidinti funkcionuojan?i¸ terminal¸ tinkl¸ naudojim?, padaryti j? efektyvesn?. Bendrov?s u?sakovai – stambiausios Rusijos ir u?sienio ?ali¸ finansin?s organizacijos, bankai, terminal¸ ?rangos ir specialios programin?s ?rangos tiek?jai.Daugiau informacijos apie „Penki¸ kontinent¸ bankini¸ technologij¸“ veikl? ie?kokite bendrov?s tinkalapyje www.bs2.lt.
2005.05.02 BS/2 sulauk? sve?i¸ i? „Latvijas Krajbanka“ (su VIDEO)
2005 met¸ gegu??s 2-3 dienomis antrin?je „Penki¸ kontinent¸“ ?mon?je „Penki¸ kontinent¸ bankin?s technologijos“ vie?i atstovai i? Latvijos banko „Latvijas Krajbanka“.

2005.04.27 „Penki¸ kontinent¸ bankin?s technologijos“ spar?iai ver?iasi ? priek? (su VIDEO)
Vokietijos ?mon? „Wincor Nixdorf“ bei strateginai regioniniai ?ios kompanijos partneriai „Penki¸ kontinent¸ bankin?s technologijos“ (BS/2) ir „Softmaster“ s?kmingai baig? 40-ties ProCash-xe serijos bankomat¸ pristatymo projekt? did?iausiam Gruzijos bankui.

2005.04.15 S?kmingas Latvijos bank¸ modernizavimo maratonas t¿siasi (su VIDEO)
Did?iausi kaimynin?s ?alies bankai pasitiki ir vertina UAB „Penki¸ kontinent¸ bankin?s technologijos“ darbo partneryst¿.

2005.03.18 I? „CeBIT 2005“ sugr??us (VIDEO)
Jau devintus metus i? eil?s parodoje „CeBIT 2005“ dalyvavo ir „Penki¸ kontinent¸“ ?moni¸ grup?. Naujausi BS/2 sprendimai neliko nepasteb?ti partneri¸ ir klient¸ i? ?vairiausi¸ Europos, Azijos bei Afrikos ?ali¸.


Mes pristatome
Naujas savitarnos skyrius
"Europa" centro Lojalumo korte
Bankin?s technologijos
Veiklos kryptys ir vizija
M?s¸ klientai
- Europa
- Azija
- Afrika
El. verslo sprendimai
- "I-manager"
- "Trade Manager"
- "Bill manager"
- "Payments manager"
- Resource Manager www.ic.lt
- VAM
- "ShowCase"
- Media.search.lt
- PDS
- WAP sprendimai
U?sakomieji interneto projekta
Telekomunikacij¸ ir informacij
- security.5ci.lt
- ZyXEL Co.
- Aladdin Knowledge Systems Ltd
- IP telefonija
- Bull
- Ingenico
Informaciniai interneto projek
- Ambasada.LT
- Paie?kos sistema
- Naujien¸ agent?ra
- Elektroninis dienra?tis
- Spaudos pasaulis
- "Ratai"
- Elektronin? komercija
- Tinklalapi¸ vartotoj¸ apskaito
- Paslaug¸ apmok?jimo sistema
- Informacinis centras
- Lankomumo statistikos sistema
- Vaik¸ dar?elis internete
- Elektronin? „Skynet film studi
- Interneto paslaug¸ tiek?jas
Pramoginiai interneto projekta
- ?achmatai internete
- Chat.LT
- Loginiai ?aidimai
- Nuotraukos