UAB Penki kontinentai
    MEDIA.5ci     ONLINE.5ci     NEWS.LT     SEARCH.LT     PRESS.LT     5CI.LT     Kamera  
 English ENGLISH
  "CeBIT" parodos istorija
 
  M?s¸ partneriai parodoje
 
  Parodos planas
 
  Mes pristatome

 UAB "Penki kontinentai"
 "CeBIT" parodoje:

Parodos CeBIT 2003 nuotraukos
 1   

Video VIDEO

  -  CeBIT' 2002Video56 128 
  -  CeBIT' 2001Video 56 128
  -  CeBIT' 2000   Flash
  -  CeBIT' 99Video 56 128
  -  CeBIT' 98
  -  CeBIT' 96Video 56 128

PENKI.LT

  -   2005 m.    Russian    English
  -   2004 m.    Russian    English
  -   2003 m.    Russian    English
  -   2002 m.    Russian    English
  -   2001 m.    Russian    English
  -   2000 m.    Russian    English
  -   1999 m.    Russian    English
  -   1998 m.

„CeBIT 2004“

„Penki¸ kontinent¸“ ?moni¸ grup? prisistato parodoje „CeBIT 2004“


Kvie?iame ? „CeBIT 2004“!

Did?iausia informacini¸ technologij¸ paroda pasaulyje „CeBIT 2004“ Hanoveryje vyksta 2004 m. kovo 18-24 d.

?vertinkime moderniausi¸ technologij¸ gali? kartu!

UAB "Penkis kontinentus" rasite 018 sal?je, stendo Nr.C15


2007.03.15 Skaitmenin? televizija ant darbalaukio – TOD (Television on Desktop) – atkeliauja ? Lietuv?

2007.03.23 UAB „Penki kontinentai“ pasiek? u?sibr??t? tiksl? CEBIT 2007 parodoje

2007.04.03 „Ashburn International“ savo produkcij? pristato atsinaujinusioje interneto svetain?je

2007.03.14 „Penki kontinentai“ parodoje CEBIT 2007 pristato globalin?ms rinkoms sukurtus produktusBS/2 sulauk? sve?i¸ i? „Latvijas Krajbanka“ (su VIDEO)

BS/2 sulauk? sve?i¸ i? „Latvijas Krajbanka“
BS/2 sulauk? sve?i¸ i? „Latvijas Krajbanka“BS/2 – pasaulin?s informacini¸ technologij¸ ir telekomunikacij¸ (ITT) parodos „CeBIT 2005“ dalyvis (VIDEO)


Dalyki?kas bendradarbiavimas u?tikrina s?kmż (VIDEO)


„CeBIT 2005“: ?iuolaikin?s technologijos – kiekvienam (VIDEO)


Lietuvos ?mon?s atranda naujas verslo ni?as u?sienyje (VIDEO)


Videoreporta?as i? ATMIA konferencijos Vilniuje

BS/2 sulauk? sve?i¸ i? „Latvijas Krajbanka“

2005 met¸ gegu??s 2-3 dienomis antrin?je „Penki¸ kontinent¸“ ?mon?je „Penki¸ kontinent¸ bankin?s technologijos“ vie?i atstovai i? Latvijos banko „Latvijas Krajbanka“, lydimi banko vyr. viceprezidento (Valts Vigants).


„Latvijas Krajbanka“ atstovai
„Latvijas Krajbanka“ atstovai

„Penki¸ kontinent¸ bankini¸ technologij¸“ biure (Konstitucijos pr. 7) ir centriniame UAB „Penki kontinentai“ biure (Stulginskio g. 5), kuriame ?rengtas unikalus savitarnos skyrius, BS/2 ir jos antrin?s ?mon?s Latvijoje „Penki kontinentai Riga“ atstovai Latvijos bankininkams pristatys naujausius BS/2 sprendimus, ?iuolaiki?k? savitarnos skyriaus ir universali? kasininko darbo vietos koncepcij?, kurioje ?diegti multiseifai, programa „Smart Safe“, turinti monitoringo funkcij?, „Wincor Nixdorf“ gryn¸j¸ pinig¸ ?ne?imo ?ranga „ProCash“.


„Latvijas Krajbanka“ atstovai apsilankys Vilniaus banko (SEB grup?s narys) filiale, kur savo akimis gal?s ?sitikinti modernios ir ypatingu saugumu pasi?ymin?ios universalios kasininko darbo vietos koncepcijos veiksmingumu. Latvijos bei Lietuvos bankininkai aptars ?ios sistemos privalumus, patys gal?s steb?ti jos funkcionavim?. ?i automatini¸ kasinink¸ seif¸ sistema leid?ia lengvai ir saugiai kontroliuoti, valdyti bei disponuoti grynaisiais pinigais banke tuo pat metu i?vengiant dideli¸ i?laid¸, susijusi¸ su gryn¸j¸ pinig¸ inkasavimu banko filialuose.


Taip pat Latvijos bankininkamsbus pademonstruotas vienintelis Lietuvoje veikiantis banko savitarnos padalinys, esantis prekybos centre „Europa“ (bankas „Nord/LB Lietuva“).


Apie bank? „Latvijas Krajbanka“?is bankas 2004 metais pakeit? visus „IBM/Diebold“ bankomatus, reikalaujan?ius modernizavimo pagal EMV standartus ? nauj? „Wincor Nixdorf“ ?rang? pagal t? pa?i? bankomat¸ i?pirkimo schem?, kuri? vykdo BS/2.


„Latvijas Krajbanka“ pirmauja ?alyje pagal bankomat¸ skai?i¸ – banko klientai gali i?siimti grynuosius pinigus daugiau kaip 740 bankomat¸ visoje Latvijoje.


Per pirmuosius tris 2005 met¸ m?nesius „Krajbanka“ pelnas siek? 625 t?kst. lat¸. Kovo m?nesio pabaigoje ?statinis kapitalas ir rezervas sudar? 13,6 milijon¸ lat¸, pritraukt¸ ind?li¸ apyvarta siek? 172 milijonus lat¸.


„Latvijas Unibanka“

Prie? m?nes?, baland?io 7 dien?, Vilniuje ?sik?rusi? bendrovż BS/2 aplank? „Latvijos Unibanka“ (SEB grup?s narys) delegacija. „Unibanka“ atstovai, tarp kuri¸ buvo ir banko viceprezidentai, ry?i¸ su visuomene specialistai, asmenin?s bankininkyst?s ekspertai, administracijos bei elektronin?s bankininkyst?s specialistai, buvo supa?indinti su naujausiomis ma?menin?s bankininkyst?s savitarnos koncepcijos id?jomis, technin?s ir programin?s ?rangos naujov?mis. Lankytoj¸ d?mesio sulauk? Vokietijos gamintojo „Wincor Nixdorf“ sukurta technin? ?ranga bei ?ios kompanijos regioninio partnerio Lietuvoje BS/2 sukurta taikomoji programin? ?ranga.


?i¸ met¸ baland?io m?nes? „Penki¸ kontinent¸ bankin?s technologijos“, jos antrin? ?mon? Latvijoje „Penki kontinentai Riga“ susitar? su su Latvijos banku „Unibanka“ d?l „BULL“ gamybos bankomat¸ pakeitimo ? naujus Vokietijos gamintojo „Wincor Nixdorf“ bankomatus, atitinkan?ius visus EMV standarto reikalavimus.


?is sandoris yra 2003 metais prasid?jusios s?kmingos istorijos tżsinys, kai tuo metu bankas tur?jo bankomat¸ tinkl?, sudaryt? i? 3 gamintoj¸: „IBM/Diebold“, „BULL“ ir „Wincor Nixdorf“. Kiekvienais metais buvo kei?iami patys seniausi ir daugiausiai investicij¸ ? modernizavim? reikalaujantys bankomatai.

2005.05.02 BS/2 sulauk? sve?i¸ i? „Latvijas Krajbanka“ (su VIDEO)
2005 met¸ gegu??s 2-3 dienomis antrin?je „Penki¸ kontinent¸“ ?mon?je „Penki¸ kontinent¸ bankin?s technologijos“ vie?i atstovai i? Latvijos banko „Latvijas Krajbanka“.

2005.04.27 „Penki¸ kontinent¸ bankin?s technologijos“ spar?iai ver?iasi ? priek? (su VIDEO)
Vokietijos ?mon? „Wincor Nixdorf“ bei strateginai regioniniai ?ios kompanijos partneriai „Penki¸ kontinent¸ bankin?s technologijos“ (BS/2) ir „Softmaster“ s?kmingai baig? 40-ties ProCash-xe serijos bankomat¸ pristatymo projekt? did?iausiam Gruzijos bankui.

2005.04.15 S?kmingas Latvijos bank¸ modernizavimo maratonas tżsiasi (su VIDEO)
Did?iausi kaimynin?s ?alies bankai pasitiki ir vertina UAB „Penki¸ kontinent¸ bankin?s technologijos“ darbo partnerystż.

2005.03.18 I? „CeBIT 2005“ sugr??us (VIDEO)
Jau devintus metus i? eil?s parodoje „CeBIT 2005“ dalyvavo ir „Penki¸ kontinent¸“ ?moni¸ grup?. Naujausi BS/2 sprendimai neliko nepasteb?ti partneri¸ ir klient¸ i? ?vairiausi¸ Europos, Azijos bei Afrikos ?ali¸.


Mes pristatome
Naujas savitarnos skyrius
"Europa" centro Lojalumo korte
Bankin?s technologijos
Veiklos kryptys ir vizija
M?s¸ klientai
- Europa
- Azija
- Afrika
El. verslo sprendimai
- "I-manager"
- "Trade Manager"
- "Bill manager"
- "Payments manager"
- Resource Manager www.ic.lt
- VAM
- "ShowCase"
- Media.search.lt
- PDS
- WAP sprendimai
U?sakomieji interneto projekta
Telekomunikacij¸ ir informacij
- security.5ci.lt
- ZyXEL Co.
- Aladdin Knowledge Systems Ltd
- IP telefonija
- Bull
- Ingenico
Informaciniai interneto projek
- Ambasada.LT
- Paie?kos sistema
- Naujien¸ agent?ra
- Elektroninis dienra?tis
- Spaudos pasaulis
- "Ratai"
- Elektronin? komercija
- Tinklalapi¸ vartotoj¸ apskaito
- Paslaug¸ apmok?jimo sistema
- Informacinis centras
- Lankomumo statistikos sistema
- Vaik¸ dar?elis internete
- Elektronin? „Skynet film studi
- Interneto paslaug¸ tiek?jas
Pramoginiai interneto projekta
- ?achmatai internete
- Chat.LT
- Loginiai ?aidimai
- Nuotraukos