5ci Group
    MEDIA.5ci   ONLINE.5ci   NEWS.LT   SEARCH.LT   PRESS.LT   5CI.LT   RENGINIAI.5ci   Kamera  
 English ENGLISH
  "CeBIT" parodos istorija
 
  M?s¸ partneriai parodoje
 
  Parodos planas
 
  Mes pristatome
 
  Archyvas


CeBIT 2005 baig?si

 

„CeBIT 2005“: ?iuolaikin?s technologijos – kiekvienam
(video)

Did?iausia pasaulio informacini¸ technologij¸ paroda „CeBIT 2005“, vykusi kovo 10-16 dienomis Hanoveryje baig?si.

Su did?iuliu susidom?jimu sek?me CeBIT ?vykius ir kompanijos "Penki kontinentai"  pasirodym? joje. M?s¸ informaciniai portalai teik? informacij? apie parod?, o jai pasibaigus tikim?s papasakoti apie 5сi dalyvavimo CeBIT 2005 ?sp?d?ius bei rezultatus, pateikti video bei foto reporta?us:

http://www.5ci.lt/
http://www.5ci.lt/Default.asp?DL=E
http://www.5ci.lt/Default.asp?DL=R
http://online.5ci.lt/
http://www.news.lt/
http://www.albumas.lt/

CeBIT 2005

 

"Penki¸ kontinent¸ bankin?s technologijos"
parodoje CeBIT 2005
(http://camera.5ci.lt/)

 


UAB „Penki kontinentai“ pasiek? u?sibr??t? tiksl? CEBIT 2007 parodoje

Kovo 15–21 dienomis Hanoveryje (Vokietija) vykusioje did?iausioje Europos informacini¸ technologij¸, telekomunikacij¸ ir programin?s ?rangos parodoje „CeBIT 2007“ Lietuvai atstovavo ?moni¸ grup? „Penki kontinentai“. UAB „Penki¸ kontinent¸“ bankin?s technologijos (BS/2), UAB „Penki¸ kontinent¸ komunikacij¸ centras“ ir UAB „Ashburn International“ parodoje lankytojams pristat? naujausius grup?s ?moni¸ technologinius pasiekimus ir produktus. „Penki¸ kontinent¸“ grup?, viena i? nedaugelio Lietuvos IT sektoriaus ?moni¸, s?kmingai dirban?i¸ globalin?se rinkose, „CeBIT“ parodoje dalyvauja kasmet nuo 1996 met¸.

UAB „Penki¸ kontinent¸“ bankin?s technologijos (BS/2), vystanti versl? 58 pasaulio valstyb?se, „CeBIT 2007“ parodoje pasira?? sutart? su „CMS Computers“ ?mone d?l bankomat¸ vaizdo apsaugos sistemos „ATMeye“ pardavimo Indijos rinkai. Bendras „ATMeye“ pardavimo skai?ius Indijos ?monei „CMS Computers“ nuo bendradarbiavimo su ?ia ?mone prad?ios jau siekia 1630 vienet¸, daugiau nei pus? j¸ ?sigyta per k? tik ?vykusi? parod?.

Pirm?j? parodos dien? ?vyko susitikimas su ?ymiausios bankin?s ?rangos gamintojos „Wincor Nixdorf“ viceprezidentu Reinhartu Raben?teinu (Reinhard Rabenstein). 1,5 valandos trukusios diskusijos metu buvo numatytos b?simo bendradarbiavimo gair?s, susitarta diskusij? prat¿sti Vilniuje.

„Penki¸ kontinent¸“ grup?s stende apsilank? „Wincor Nixdorf“ prezidentas Ekardas Heidlofas (Eckard Heidloff). Garbingas sve?ias ?teik? pad?kos ra?t? sidabrin?s „Wincor Nixdorf“ partner?s vard? pelniusiai BS/2. E. Heidlofas ?d?miai ap?i?r?jo visas lietuvi¸ pristatomas naujoves ir jau ?inom? produkcij?. Buvo aptarti ateities planai.

Su pristatomais produktais susipa?ino ir parodoje apsilankiusi Lietuvos delegacija. Susisiekimo ministras Algirdas Butkevi?ius ypating? susidom?jim? parod? demonstruojamam „Penki¸ kontinent¸ komunikacij¸ centro“ skaitmenin?s televizijos projektui, papildytam tokiais originaliais pasi?lymais, kaip „Penki TV on Desktop“ (Penki TV darbalaukyje). Be skaitmenin?s TV, ministras susipa?ino ir su auk?tos rai?kos televizija HDTV (angl. High Definition TV), vis labiau plintan?ia IP telefonija (Lietuvoje ?inoma kaip „SkyTel“).
„Penki¸ kontinent¸“ ?moni¸ grup? dirba Europos, Azijos, ?iaur?s Amerikos, Australijos, Afrikos IT rinkose, Lietuvoje ir u?sienyje teikia bankini¸ technologij¸, mok?jimo ir lojalumo korteli¸ sistem¸ diegimo, ?viesolaidinio tinklo SKYNET (taip pat skaitmenin?s televizijos, IP telefonijos) ir kit¸ informacini¸ technologij¸ paslaug¸. „Penki¸ kontinent¸“ ?moni¸ grup¿ sudaro UAB „Penki¸ kontinent¸“ bankin?s technologijos, UAB „Penki¸ kontinent¸ komunikacij¸ centras", UAB "Penki kontinentai", UAB "Ashburn International" ir kt. ?mon?s. "Penki¸ kontinent¸" grup?s apyvarta 2006 m. sudar? 305 mln. Lt. Grup?s ?mon?se dirba 250 darbuotoj¸.

Daugiau informacijos apie ?mon?s veikl? bei produktus galima rasti tinklapyje www.5ci.lt . Papildoma informacija ?iniasklaidai:
Ramona Smaidrien?
Marketingo ir reklamos skyriaus vadov?
UAB „Penki kontinentai“
Tel. +370 5 266 4513
Mob. +370 620 21165
ramona.smaidrien?@5ci.lt
http://www.penki.lt
http://www.5ci.lt2007.03.15 Skaitmenin? televizija ant darbalaukio – TOD (Television on Desktop) – atkeliauja ? Lietuv?

2007.03.23 UAB „Penki kontinentai“ pasiek? u?sibr??t? tiksl? CEBIT 2007 parodoje

2007.04.03 „Ashburn International“ savo produkcij? pristato atsinaujinusioje interneto svetain?je

2007.03.14 „Penki kontinentai“ parodoje CEBIT 2007 pristato globalin?ms rinkoms sukurtus produktus2005.05.02 BS/2 sulauk? sve?i¸ i? „Latvijas Krajbanka“ (su VIDEO)
2005 met¸ gegu??s 2-3 dienomis antrin?je „Penki¸ kontinent¸“ ?mon?je „Penki¸ kontinent¸ bankin?s technologijos“ vie?i atstovai i? Latvijos banko „Latvijas Krajbanka“.

2005.04.27 „Penki¸ kontinent¸ bankin?s technologijos“ spar?iai ver?iasi ? priek? (su VIDEO)
Vokietijos ?mon? „Wincor Nixdorf“ bei strateginai regioniniai ?ios kompanijos partneriai „Penki¸ kontinent¸ bankin?s technologijos“ (BS/2) ir „Softmaster“ s?kmingai baig? 40-ties ProCash-xe serijos bankomat¸ pristatymo projekt? did?iausiam Gruzijos bankui.

2005.04.15 S?kmingas Latvijos bank¸ modernizavimo maratonas t¿siasi (su VIDEO)
Did?iausi kaimynin?s ?alies bankai pasitiki ir vertina UAB „Penki¸ kontinent¸ bankin?s technologijos“ darbo partneryst¿.

2005.03.18 I? „CeBIT 2005“ sugr??us (VIDEO)
Jau devintus metus i? eil?s parodoje „CeBIT 2005“ dalyvavo ir „Penki¸ kontinent¸“ ?moni¸ grup?. Naujausi BS/2 sprendimai neliko nepasteb?ti partneri¸ ir klient¸ i? ?vairiausi¸ Europos, Azijos bei Afrikos ?ali¸.


Mes pristatome
Veiklos kryptys ir vizija
M?s¸ klientai
- Europa
- Azija
- Afrika
Skaitmeninio sertifikavimo cen
Naujas savitarnos skyrius
"Europa" centro Lojalumo korte
Bankin?s technologijos
"Skynet" ?viesolaidinis tinkla
Rengini¸ centras
Skaitmenin? TV studija
El. verslo sprendimai
- "I-manager"
- „e-Tournament“
- "Trade Manager"
- "Bill manager"
- "Payments manager"
- Resource Manager www.ic.lt
- Media.search.lt
- PDS
- WAP sprendimai
U?sakomieji interneto projekta
Telekomunikacij¸ ir informacij
- security.5ci.lt
- ZyXEL Co.
- Aladdin Knowledge Systems Ltd
- IP telefonija
- Bull
- Ingenico
Informaciniai interneto projek
- Ambasada.LT
- Paie?kos sistema
- Naujien¸ agent?ra
- Elektroninis dienra?tis
- Spaudos pasaulis
- "Ratai"
- Elektronin? komercija
- Tinklalapi¸ vartotoj¸ apskaito
- Paslaug¸ apmok?jimo sistema
- Informacinis centras
- Lankomumo statistikos sistema
- Vaik¸ dar?elis internete
Pramoginiai interneto projekta
- ?achmatai internete
- Chat.LT
- Loginiai ?aidimai
- Nuotraukos
 
© 1999-2005, UAB "Penki kontinentai" , Vilnius, Lietuva.
Visos teises saugomos