5ci Group
    MEDIA.5ci   ONLINE.5ci   NEWS.LT   SEARCH.LT   PRESS.LT   5CI.LT   RENGINIAI.5ci   Kamera  
 English ENGLISH
  "CeBIT" parodos istorija
 
  M?s¸ partneriai parodoje
 
  Parodos planas
 
  Mes pristatome
 
  Archyvas


CeBIT 2005 baig?si

 

„CeBIT 2005“: ?iuolaikin?s technologijos – kiekvienam
(video)

Did?iausia pasaulio informacini¸ technologij¸ paroda „CeBIT 2005“, vykusi kovo 10-16 dienomis Hanoveryje baig?si.

Su did?iuliu susidom?jimu sek?me CeBIT ?vykius ir kompanijos "Penki kontinentai"  pasirodym? joje. M?s¸ informaciniai portalai teik? informacij? apie parod?, o jai pasibaigus tikim?s papasakoti apie 5сi dalyvavimo CeBIT 2005 ?sp?d?ius bei rezultatus, pateikti video bei foto reporta?us:

http://www.5ci.lt/
http://www.5ci.lt/Default.asp?DL=E
http://www.5ci.lt/Default.asp?DL=R
http://online.5ci.lt/
http://www.news.lt/
http://www.albumas.lt/

CeBIT 2005

 

"Penki¸ kontinent¸ bankin?s technologijos"
parodoje CeBIT 2005
(http://camera.5ci.lt/)

 


2007.03.15 Skaitmenin? televizija ant darbalaukio – TOD (Television on Desktop) – atkeliauja ? Lietuv?

2007.03.23 UAB „Penki kontinentai“ pasiek? u?sibr??t? tiksl? CEBIT 2007 parodoje

2007.04.03 „Ashburn International“ savo produkcij? pristato atsinaujinusioje interneto svetain?je

2007.03.14 „Penki kontinentai“ parodoje CEBIT 2007 pristato globalin?ms rinkoms sukurtus produktusI? „CeBIT 2005“ sugr??us (VIDEO)

„CeBIT 2005“: ?iuolaikin?s technologijos – kiekvienam (VIDEO)Lietuvos ?mon?s atranda naujas verslo ni?as u?sienyje (VIDEO)
Beveik vis? savait¿ trukusi did?iausia visame pasaulyje informacini¸ bei telekomunikacini¸ technologij¸ paroda „CeBIT 2005“, kuri ? beveik milijono kvadratini¸ metr¸ plot? kasmet sutraukia ?imtus t?kstan?i¸ lankytoj¸ bei daugyb¿ t?kstan?i¸ kompanij¸ i? vis¸ pasaulio ?ali¸, baig?si kovo 16 dien?. Kaip ir kasmet, „CeBIT“ parod? organizuoja did?iausia Vokietijos bei viena i? did?iausi¸ pasaulio prekybos mugi¸ bei parod¸ organizatori¸ „Deutsche Messe AG“.


Jau devintus metus i? eil?s ?ioje parodoje dalyvavo ir „Penki¸ kontinent¸“ ?moni¸ grup?. Tradici?kai „CeBIT“ parodoje „Penkiems kontinentams“ atstovavo antrin? ?mon? „Penki¸ kontinent¸ bankin?s technologijos“ (BS/2), kuri tik prie? ma?daug pusantro m?nesio gr??o i? kitos parodos – did?iausios pasaulyje bankini¸ technologij¸ ir ma?menin?s prekybos ?rangos parodos „Wincor World 2005“. ?i? parod? kasmet rengia ilgamet? BS/2 partner? – did?iausia Vokietijos, antra Europos bei tre?ia pasaulio bankini¸ technologij¸ rinkos kompanija „Wincor Nixdorf“.


Bendrov?s pristatom¸ paslaug¸ spektras buvo itin platus ir did?iulis. ?ios parodos metu BS/2 pristat? svarbiausius, naujausius, moderniausius ir geriausius savo bankinius sprendimus: monitoringo centr?, kuriame integruota „ProView“, „ATMeye“ ir PDS; pinig¸ ?ne?imo bei EMV funkcij¸ (per?jimo prie daug saugesni¸ mikroprocesorini¸ korteli¸) ?gyvendinim? naudojant PC1500xe su „Side Car“; Bill manager“ sistem?, kuria patogu apmok?ti s?skaitas banko mok?jimo kortele arba grynaisiais pinigais, universali? kasininko darbo viet?, „Smart Safe“ program?, turin?i? monitoringo funkcij?.


Taip pat parodos lankytojai buvo supa?indinami su daugybe kit¸ visos „Penki¸ kontinent¸“ ?moni¸ grup?s paslaug¸ – IP telefonija, turinio bei verslo valdymo sistemomis, ?vairiais el. visuomen?s projektais, TV studija ir kt. Beje, „Penki¸ kontinent¸“ TV studija filmavo bendrov?s stend?, tod?l su parodos metu pristatytais sprendimais ir naujov?mis bus galima susipa?inti vaizdo reporta?uose.


Pasak „Penki¸ kontinent¸ bankini¸ technologij¸“ Projekt¸ skyriaus vadovo Vlado Lapinsko, ?iais metais parodoje „CeBIT“ bendrov?s stend? aplank? daug svarbi¸ BS/2 partner?s, Vokietijos ?mon?s „Wincor Nixdorf“ vadov¸ – prezidentas Karlas–Hansas Stilleris, viceprezidentas Ksaveras Lopesas Bartolom?jus, rinkodaros direktorius Uv? Krauz?, korporatyvini¸ komunikacij¸ direktorius Andreas Bruckas bei daugelis kit¸ ?mon?s atstov¸, kurie dom?josi naujausiais bendrov?s sprendimais ir patraukliai pateikta reklamine vaizdo med?iaga, kuri? pareng? „Penki¸ kontinent¸“ TV studija.


Naujausi BS/2 sprendimai neliko nepasteb?ti partneri¸ ir klient¸ i? ?vairiausi¸ Europos, Azijos bei Afrikos ?ali¸. Bendrov?s stende lank?si esami bei potencial?s partneriai ir klientai i? Rusijos, Vokietijos, Ispanijos, Italijos, Danijos, Graikijos, Turkijos, Irano, Libijos, Serbijos, Pakistano, Kor?jos, Japonijos, Nigerijos, Ganos, Egipto, Saudo Arabijos. BS/2 partneriai didel? d?mes? rod? ir itin dom?josi naujomis esam¸ produkt¸ („ATMey“, „Smart Safe“, pinig¸ ?ne?imo sprendimas) funkcijomis, naujus klientus domino sprendimai bankams, partneriai prioritet? skyr? verslo santykiams su m?s¸ ?mone.


?iais metais parodos dalyvi¸ skai?ius i?augo iki 6 270 (pra?jusiais metais 6 109). Parod? aplank? 480 000 lankytoj¸, i? j¸ 88 proc. IT sferos profesionalai. U?sienio ?ali¸ lankytoj¸ skai?ius i?augo nuo 23 iki 29 proc. Apie 35 500 besidomin?i¸ IT naujov?mis atvyko i? Azijos ?ali¸ (42 proc. daugiau, palyginti su pra?jusiais metais), lankytoj¸ skai?ius i? Piet¸ Amerikos i?augo nuo 800 iki 1 600. Savo produktus pristat? 1 677 Azijos ?mon?s, net 777 i? Taivanio.


„CeBIT 2005“ savo produktus ir sprendimus demonstravo 310 dalyvi¸ i? Kinijos. Tai du kartus daugiau, negu pra?jusiais metais. Kinijos verslininkai parodos metu u?mezga verslo kontaktus, ?i? parod? vertina kaip „vartus ? Europ?“. Kor?jai atstovavo 202 ?mon?s, ?iaur?s Amerikai – 209. Apie 2 000 lankytoj¸ dalyvavo 23 konferencijose. 188 paskaitose dalyvavo apie 8 000 parodos lankytoj¸. Parodos naujov?mis dom?josi aplank? vietin?s vald?ios atstovai, Vokietijos kancleris Gerardas ?rioderis, 30 auk?to rango politikos veik?j¸ delegacij¸.


Pagrindiniai parodos „Cebit“ akcentai – tai mobiliosios paslaugos, skaitmenin?s technologijos, IT saugumas, Telekomunikacin?s bendrov?s did?iausi? d?mes? skyr? UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) ir interneto telefonijai (Voice-Over-Internet Protocol), kurios daugeliui vartotoj¸ atrodo vis patrauklesn?s. Da?nai kartojamu parodos ?od?iu tapo „konvergencija“, pavyzd?iui, informacijos, telekomunikacini¸ technologij¸ ir buitin?s elektronikos prietais¸.


Dar viena aktuali tema – didel? HD rai?ka. Parodoje „Cebit“ pristatytos tokios paslaugos, kaip siu?et¸ filmavimas ir redagavimas, auk?tos kokyb?s vaizdo med?iagos parengimas. Bankin?s srities sektorius pristat? sprendimus, pritaikytais ma?inti produkcijos pristatymo i?laidas ir gerinti klient¸ aptarnavimo kokyb¿. Pagrindiniu parodos akcentu i?lieka IT saugumas. Vis didesn? susidom?jim? kelia mobili¸j¸ tinkl¸ apsaugos, ?nipin?jimo problemos, valstybin?s vald?ios kompiuterio tinklai, elektronin?s sveikatos apsaugos kortel?s ir dokumentai – asmens tapatyb?s identifikavimas, biometriniai duomenys.

2005.05.02 BS/2 sulauk? sve?i¸ i? „Latvijas Krajbanka“ (su VIDEO)
2005 met¸ gegu??s 2-3 dienomis antrin?je „Penki¸ kontinent¸“ ?mon?je „Penki¸ kontinent¸ bankin?s technologijos“ vie?i atstovai i? Latvijos banko „Latvijas Krajbanka“.

2005.04.27 „Penki¸ kontinent¸ bankin?s technologijos“ spar?iai ver?iasi ? priek? (su VIDEO)
Vokietijos ?mon? „Wincor Nixdorf“ bei strateginai regioniniai ?ios kompanijos partneriai „Penki¸ kontinent¸ bankin?s technologijos“ (BS/2) ir „Softmaster“ s?kmingai baig? 40-ties ProCash-xe serijos bankomat¸ pristatymo projekt? did?iausiam Gruzijos bankui.

2005.04.15 S?kmingas Latvijos bank¸ modernizavimo maratonas t¿siasi (su VIDEO)
Did?iausi kaimynin?s ?alies bankai pasitiki ir vertina UAB „Penki¸ kontinent¸ bankin?s technologijos“ darbo partneryst¿.

2005.03.18 I? „CeBIT 2005“ sugr??us (VIDEO)
Jau devintus metus i? eil?s parodoje „CeBIT 2005“ dalyvavo ir „Penki¸ kontinent¸“ ?moni¸ grup?. Naujausi BS/2 sprendimai neliko nepasteb?ti partneri¸ ir klient¸ i? ?vairiausi¸ Europos, Azijos bei Afrikos ?ali¸.


Mes pristatome
Veiklos kryptys ir vizija
M?s¸ klientai
- Europa
- Azija
- Afrika
Skaitmeninio sertifikavimo cen
Naujas savitarnos skyrius
"Europa" centro Lojalumo korte
Bankin?s technologijos
"Skynet" ?viesolaidinis tinkla
Rengini¸ centras
Skaitmenin? TV studija
El. verslo sprendimai
- "I-manager"
- „e-Tournament“
- "Trade Manager"
- "Bill manager"
- "Payments manager"
- Resource Manager www.ic.lt
- Media.search.lt
- PDS
- WAP sprendimai
U?sakomieji interneto projekta
Telekomunikacij¸ ir informacij
- security.5ci.lt
- ZyXEL Co.
- Aladdin Knowledge Systems Ltd
- IP telefonija
- Bull
- Ingenico
Informaciniai interneto projek
- Ambasada.LT
- Paie?kos sistema
- Naujien¸ agent?ra
- Elektroninis dienra?tis
- Spaudos pasaulis
- "Ratai"
- Elektronin? komercija
- Tinklalapi¸ vartotoj¸ apskaito
- Paslaug¸ apmok?jimo sistema
- Informacinis centras
- Lankomumo statistikos sistema
- Vaik¸ dar?elis internete
Pramoginiai interneto projekta
- ?achmatai internete
- Chat.LT
- Loginiai ?aidimai
- Nuotraukos
 
© 1999-2005, UAB "Penki kontinentai" , Vilnius, Lietuva.
Visos teises saugomos