5ci Group
    MEDIA.5ci   ONLINE.5ci   NEWS.LT   SEARCH.LT   PRESS.LT   5CI.LT   RENGINIAI.5ci   Kamera  
 English ENGLISH
  "CeBIT" parodos istorija
 
  M?s¸ partneriai parodoje
 
  Parodos planas
 
  Mes pristatome
 
  Archyvas


CeBIT 2005 baig?si

 

„CeBIT 2005“: ?iuolaikin?s technologijos – kiekvienam
(video)

Did?iausia pasaulio informacini¸ technologij¸ paroda „CeBIT 2005“, vykusi kovo 10-16 dienomis Hanoveryje baig?si.

Su did?iuliu susidom?jimu sek?me CeBIT ?vykius ir kompanijos "Penki kontinentai"  pasirodym? joje. M?s¸ informaciniai portalai teik? informacij? apie parod?, o jai pasibaigus tikim?s papasakoti apie 5сi dalyvavimo CeBIT 2005 ?sp?d?ius bei rezultatus, pateikti video bei foto reporta?us:

http://www.5ci.lt/
http://www.5ci.lt/Default.asp?DL=E
http://www.5ci.lt/Default.asp?DL=R
http://online.5ci.lt/
http://www.news.lt/
http://www.albumas.lt/

CeBIT 2005

 

"Penki¸ kontinent¸ bankin?s technologijos"
parodoje CeBIT 2005
(http://camera.5ci.lt/)

 


2007.03.15 Skaitmenin? televizija ant darbalaukio – TOD (Television on Desktop) – atkeliauja ? Lietuv?

2007.03.23 UAB „Penki kontinentai“ pasiek? u?sibr??t? tiksl? CEBIT 2007 parodoje

2007.04.03 „Ashburn International“ savo produkcij? pristato atsinaujinusioje interneto svetain?je

2007.03.14 „Penki kontinentai“ parodoje CEBIT 2007 pristato globalin?ms rinkoms sukurtus produktusS?kmingas Latvijos bank¸ modernizavimo maratonas t¿siasi (su VIDEO)

BS/2 – pasaulin?s informacini¸ technologij¸ ir telekomunikacij¸ (ITT) parodos „CeBIT 2005“ dalyvis (VIDEO)


Dalyki?kas bendradarbiavimas u?tikrina s?km¿ (VIDEO)


„CeBIT 2005“: ?iuolaikin?s technologijos – kiekvienam (VIDEO)


Lietuvos ?mon?s atranda naujas verslo ni?as u?sienyje (VIDEO)


Videoreporta?as i? ATMIA konferencijos Vilniuje

„Latvijas Unibanka“

2005 m. baland? UAB
„Penki¸ kontinent¸ bankin?s technologijos“ (BS/2) ir jos antrin? ?mon? Latvijoje „Penki kontinentai Riga“ sukirto rankomis su Latvijos banku „Unibanka“ (SEB grup?s narys) d?l „BULL“ gamybos bankomat¸ pakeitimo ? naujus Vokietijos gamintojo „Wincor Nixdorf“ bankomatus, atitinkan?ius visus EMV standarto reikalavimus.?is sandoris yra 2003 metais prasid?jusios s?kmingos istorijos t¿sinys, kai tuo metu bankas tur?jo bankomat¸ tinkl?, sudaryt? i? 3 gamintoj¸: „IBM/Diebold“, „BULL“ ir „Wincor Nixdorf“. Kiekvienais metais buvo kei?iami patys seniausi ir daugiausiai investicij¸ ? modernizavim? reikalaujantys bankomatai.


?iandien bankui nebereikia r?pintis sen¸ bankomat¸ likvidavimu. BS/2 pasi?l? bankomat¸ modernizavimo schem?, kai seni bankomatai nuperkami i? banko, o vietoj j¸ ?diegiami nauji „Wincor Nixdorf“ bankomatai. S?kmingas ?io projekto vykdymas l?m? i?pirkimo projekto t¿sin? ir, tokiu b?du, „Latvijos Unibanka“ tapo ?imtaprocentiniu „Wincor Nixdorf“ klientu.


Pagrindin? prie?astis, paskatinus? bank? t¿sti bankomat¸ keitimo projekt?, „ProView“ monitoringo, EMV programin?s ?rangos palaikymo programos bei technin?s prie?i?ros paslaug¸ privalumai. Min?ta „ProView“ ?ranga buvo ?diegta ? banko informacines sistemas prie? 3 metus. Tai buvo pirmasis tokio pob?d?io sandoris Baltijos ?alyse.


„Unibanka“ – vienas seniausi¸ bank¸ Latvijoje, u?imantis lyderiaujan?ias pozicijas ?alies finansini¸ produkt¸ bei paslaug¸ rinkoje.


„Latvijas Krajbanka“„Latvijas Unibanka“ pavyzd?iu pasek? ir kitas Latvijos bankas – „Krajbanka“. ?is bankas 2004 metais pakeit? visus „IBM/Diebold“ bankomatus, reikalaujan?ius modernizavimo pagal EMV standartus ? nauj? „Wincor Nixdorf“ ?rang? pagal t? pa?i? bankomat¸ i?pirkimo schem?, kuri? vykdo BS/2.


„Rietumu banka“


S?km?s t¿sinys – tre?iojo Latvijos banko pasirinkimas. „Rietumu banka“ – ketvirtas did?iausias Latvijos bankas, turintis 11 filial¸ Latvijoje bei atstovybes 8 u?sienio ?alyse. ?velgdamas ? ateit?, „Rietumu banka“ ?i¸ met¸ saus? tapo pirmuoju Latvijos banku, suteikusiu galimyb¿ vis¸ Latvijos bank¸ i?duot¸ VISA ir „VISA Electron“ korteli¸ naudotojams pasi?i?r?ti savo s?skaitos balans? bet kuriame „Rietumu banka“ tinklo bankomate.
Nauji bankomatai yra prijungiami prie „Penki kontinentai Riga“ monitoringo centro, esan?io Latvijoje. Bankas yra suteikiam¸ monitoringo, technin?s prie?i?ros paslaug¸ vartotojas. Tai leid?ia ?enkliai suma?inti banko i?laidas atliekam¸ tranzakcij¸ bei ?rangos monitoringui.


Kaimynin?je Baltijos valstyb?je ?diegta per 900 ?vairi¸ gamintoj¸ bankomat¸. „Rietumu banka“ pasitik?jim? „Wincor Nixdorf“ ?ranga rodo tai, kad ?io banko bankomat¸ tinkl? sudarys vien Vokietijos gamintojo produkcija.


Latvijos „Unibanka“ delegacijos vizitas ? Vilni¸

2005 m. baland?io 7 d. „Latvijos Unibanka“ (SEB grup?s narys) delegacija aplank? Vilniuje ?sik?rusi? UAB „Penki¸ kontinent¸ bankin?s technologijos“ (BS/2). „Unibanka“ atstovai, tarp kuri¸ buvo ir banko viceprezidentai, ry?i¸ su visuomene specialistai, asmenin?s bankininkyst?s ekspertai, administracijos bei elektronin?s bankininktyst?s specialistai, buvo supa?indinti su naujausiomis ma?menin?s bankininkyst?s savitarnos koncepcijos id?jomis, technin?s ir programin?s ?rangos naujov?mis. Lankytoj¸ d?mesio sulauk? Vokietijos gamintojo „Wincor Nixdorf“ sukurta technin? ?ranga bei ?ios kompanijos regioninio partnerio Lietuvoje BS/2 sukurta taikomoji programin? ?ranga.„Unibanka“ atstovai apsilank? Vilniaus banko (SEB grup?s narys) filiale, kur savo akimis gal?jo ?sitikinti modernios ir ypatingu saugumu pasi?ymin?ios universalios kasininko darbo vietos koncepcijos veiksmingumu. Latvijos bei Lietuvos bankininkai aptar? ?ios sistemos privalumus, patys gal?jo steb?ti jos funkcionavim?. ?i automatini¸ kasinink¸ seif¸ sistema leid?ia lengvai ir saugiai kontroliuoti, valdyti bei disponuoti grynaisiais pinigais banke tuo pat metu i?vengiant dideli¸ i?laid¸, susijusi¸ su gryn¸j¸ pinig¸ inkasavimu banko filialuose.


Taip pat „Unibanka“ atstov¸ d?mesio sulauk? ir banko savitarnos padalinio koncepcija. Jiems buvo pristatytos ?ios koncepcijos galimyb?s bei pademonstruotas vienintelis Lietuvoje veikiantis toks padalinys, esantis
prekybos centre „Europa“ (bankas „Nord/LB Lietuva“).2005.05.02 BS/2 sulauk? sve?i¸ i? „Latvijas Krajbanka“ (su VIDEO)
2005 met¸ gegu??s 2-3 dienomis antrin?je „Penki¸ kontinent¸“ ?mon?je „Penki¸ kontinent¸ bankin?s technologijos“ vie?i atstovai i? Latvijos banko „Latvijas Krajbanka“.

2005.04.27 „Penki¸ kontinent¸ bankin?s technologijos“ spar?iai ver?iasi ? priek? (su VIDEO)
Vokietijos ?mon? „Wincor Nixdorf“ bei strateginai regioniniai ?ios kompanijos partneriai „Penki¸ kontinent¸ bankin?s technologijos“ (BS/2) ir „Softmaster“ s?kmingai baig? 40-ties ProCash-xe serijos bankomat¸ pristatymo projekt? did?iausiam Gruzijos bankui.

2005.04.15 S?kmingas Latvijos bank¸ modernizavimo maratonas t¿siasi (su VIDEO)
Did?iausi kaimynin?s ?alies bankai pasitiki ir vertina UAB „Penki¸ kontinent¸ bankin?s technologijos“ darbo partneryst¿.

2005.03.18 I? „CeBIT 2005“ sugr??us (VIDEO)
Jau devintus metus i? eil?s parodoje „CeBIT 2005“ dalyvavo ir „Penki¸ kontinent¸“ ?moni¸ grup?. Naujausi BS/2 sprendimai neliko nepasteb?ti partneri¸ ir klient¸ i? ?vairiausi¸ Europos, Azijos bei Afrikos ?ali¸.


Mes pristatome
Veiklos kryptys ir vizija
M?s¸ klientai
- Europa
- Azija
- Afrika
Skaitmeninio sertifikavimo cen
Naujas savitarnos skyrius
"Europa" centro Lojalumo korte
Bankin?s technologijos
"Skynet" ?viesolaidinis tinkla
Rengini¸ centras
Skaitmenin? TV studija
El. verslo sprendimai
- "I-manager"
- „e-Tournament“
- "Trade Manager"
- "Bill manager"
- "Payments manager"
- Resource Manager www.ic.lt
- Media.search.lt
- PDS
- WAP sprendimai
U?sakomieji interneto projekta
Telekomunikacij¸ ir informacij
- security.5ci.lt
- ZyXEL Co.
- Aladdin Knowledge Systems Ltd
- IP telefonija
- Bull
- Ingenico
Informaciniai interneto projek
- Ambasada.LT
- Paie?kos sistema
- Naujien¸ agent?ra
- Elektroninis dienra?tis
- Spaudos pasaulis
- "Ratai"
- Elektronin? komercija
- Tinklalapi¸ vartotoj¸ apskaito
- Paslaug¸ apmok?jimo sistema
- Informacinis centras
- Lankomumo statistikos sistema
- Vaik¸ dar?elis internete
Pramoginiai interneto projekta
- ?achmatai internete
- Chat.LT
- Loginiai ?aidimai
- Nuotraukos
 
© 1999-2005, UAB "Penki kontinentai" , Vilnius, Lietuva.
Visos teises saugomos